Header-info

Algemene voorwaarden van Hagrip

Algemene voorwaarden van Pigrah olding B.V H.O.D.N Hagrip detachering

Inleiding

Hagrip hanteert voor het ter beschikking stellen van flexkrachten deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 57420270.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Hagrip opdracht heeft gegeven voor het ter beschikking stellen van flexkrachten

1.3 Hagrip volgt de ABU CAO.

Artikel 2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hagrip gedane offertes, alsmede op alle overeenkomsten tussen Hagrip en haar opdrachtgevers.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met inachtneming van de betreffende wet- en regelgeving en de ABU-voorwaarden.

2.3 Indien en voor zover de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze slechts van toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij strijdigheid met de onderhavige voorwaarden of twijfel daarover, blijven de algemene voorwaarden van opdrachtgever buiten toepassing en prevaleren de onderhavige voorwaarden van Hagrip.

2.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en algemene aanbiedingen van Hagrip gelden gedurende een maand na dagtekening, tenzij schriftelijk anders door haar aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4.1 Hagrip heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het door Hagrip in rekening gebrachte voorschot heeft voldaan.

4.2 Opdrachtgever staat in voor alle door hem ter beschikking gestelde gegevens, berekeningen en stukken en vrijwaart de Hagrip tegen alle aanspraken hieromtrent.

4.3 Indien er geen overeenkomst tot stand komt heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte.

4.4 Hagrip schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Hagrip om welke reden dan ook een (vervangende) flexkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen, aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5 Wet arbeid vreemdelingen

5.1 Opdrachtgever aan wie via Hagrip een vreemdeling ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de Wet arbeid vreemdelingen, onder meer inhoudende dat een opdrachtgever bij de aanvraag van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. Opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie.

Artikel 6 Persoonsgegevens van de flexkracht

6.1 Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een uitzendkracht, die voor en gedurende de opdracht door de Hagrip kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.

6.2 Opdrachtgever zal de flexkracht op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 7 Tariefwijziging

7.1 Hagrip is gerechtigd om tijdens de opdracht tariefwijzigingen als gevolg van kostprijsstijgingen door te voeren. Zoals bijv. wettelijke premies en of geldende CAO lonen.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling door de opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enig recht op korting opschorting en/of verrekening, door middel van storting op een door Hagrip aangewezen bank- of girorekening. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan. De tijdverantwoording en werkbriefjes worden persoonlijk of digitaal bij Hagrip aangeleverd. Aan de hand van de tijdverantwoording wordt de flexkracht betaald. Deze voorfinanciering vraagt om de bovengenoemde betalingstermijn.

8.2 Alle door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van alle verschuldigde rente en door Hagrip gemaakte (invorderings-)kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langste openstaan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op de latere factuur. Hagrip is voorts gerechtigd tot verrekening.

8.3 Indien en voor zover opdrachtgever met de betaling in verzuim is, alsmede ingeval van faillissement, boedelafstand, surseance van betaling, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen en beëindiging van zijn onderneming, is al hetgeen Hagrip van opdrachtgever te vorderen heeft, onmiddellijk opeisbaar, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

8.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Hagrip alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van 200 euro.

8.5 In geval van verkopende partijen aan Hagrip welke een voorschot, aanbetaling en of hele betaling van het aankoopbedrag hebben ontvangen, dienen het aan gekochte op afgesproken tijdstip te leveren. Indien verkopende partijen in gebreke zijn of in geval van liquidatie of (voorlopige) surséance van betaling worden alle verplichtigen van enige overeenkomst onmiddelijk opeisbaar.

Artikel 9 Annulering

9.1 Wanneer opdrachtgever een verstrekte opdracht na acceptatie daarvan annuleert, is opdrachtgever gehouden 50% van het overeengekomen honorarium over de overeengekomen periode aan Hagrip te vergoeden, onverminderd het recht van Hagrip op volledige schadevergoeding.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1 Hagrip is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien aan de opdrachtgever voorlopig of definitief uitstel van betaling is verleend, door de opdrachtgever op grond van financiële omstandigheden een betalingsregeling wordt aangeboden, dan wel de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel Hagrip op overige redelijke gronden het vermoeden heeft, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

10.2 Dit opschortings- en ontbindingsrecht geldt tevens indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet. Een en ander onverminderd alle overige aan Hagrip toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen.

10.3 Indien zich een van de in dit artikel genoemde omstandigheden voordoet, wordt hetgeen Hagrip van de opdrachtgever te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Hagrip voor alle directe schade van opdrachtgever, verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een tekortkoming door Hagrip in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag waarvoor de Hagrip zich met betrekking tot dergelijke gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. In elk geval zal de aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende presentatie in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 5.000,–.

11.2 Hagrip is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade c.q. gevolgschade die voortvloeit uit dan wel samenhangt met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door Hagrip.

Artikel 12 Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

12.1 Hagrip is niet aansprakelijk voor de schade geleden door opdrachtgever of derden, direct of indirect, veroorzaakt bij of door het uitvoerden van werkzaamheden door personen, die via Hagrip ten behoeve van en/of onder toezicht van opdrachtgever werkzaam zijn.

12.2 Hagrip is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die flexkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

12.3 Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

Artikel 13 Ronselen

13.1 Het staat opdrachtgever niet vrij de flexkracht die via de Hagrip werkzaamheden bij hem verricht direct noch indirect te benaderen met het doel hem te bewegen direct dan wel indirect voor opdrachtgever werkzaamheden te gaan verrichten. Op overtreding van dit artikel door opdrachtgever staat een direct opeisbare boete van € 5.000,– euro per overtreding, zulks onverminderd de aanspraken van Hagrip op vergoeding door opdrachtgever dan de daadwerkelijk ten gevolge van overtreding geleden schade.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Hagrip verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent het bedrijf van opdrachtgever ontvangen gegevens, tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit.

Artikel 15 Forumkeuze

15.1 Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door Hagrip gedane offertes en met Hagrip gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem, tenzij het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter.